Скочи на садржај

Raspisan konkurs za mesto direktora

Direktor

na mandatni period 4 godine

USLOVI:
Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i sledeće uslove: visoka stručna sprema – muzička akademija, najmanje pet godina radnog iskustva, značajna afirmacija na području muzičke delatnosti, znanje najmanje jednog svetskog stranog jezika. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: uverenje o državljanstvu, stručnu biografiju, fotokopiju diplome, predlog programa rada i razvoja Vojvođanskog simfonijskog orkestra za četvorogodišnji mandatni period. Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 24. marta 2016. godine. Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na i-mejl: vsimfonic@gmail.com. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Žalba ne zadržava izvršenje zaključka. Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata. Lista kandidata sadrži mišljenje upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru. Osnivač imenuje direktora ustanove sa liste kandidata. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu sa naznakom „Za konkurs za direktora“.